Přihláška do MŠ 2023-2024 (1).docx (16,7 kB)

 

Mateřská škola v Rokytnici přijímá děti k celodennímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

 

   Zápis dětí do mateřské školy 

        Ředitelka Základní školy a mateřské školy Rokytnice, okres Zlín příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Rokytnice v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Do mateřské školy jsou přijímány děti, které splňují následující podmínku:

– dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny dle zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání mateřské školy.

Kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy

1.Trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (obce Rokytnice a Kochavec).

2.Dosažení věku 5 let dítěte do 31.8.2023.

3.Děti 3 a 4 leté.

4.Dítě, které má v MŠ sourozence.

5.Děti z jiných obcí.

 

Počet přijatých dětí je ovlivněn volnou kapacitou školy.

V případě volné kapacity budou přijímány i děti mladší 3 let.

Všechny děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. Přednostně jsou přijímány děti 5leté nebo s odkladem školní docházky. V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitele/ky školy, zástupce spolku rodičů a zástupce zřizovatele.

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit

-pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě

 

Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci /doloženo písemně/.

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce dítěte stáhne na webových stránkách mateřské školy nebo si ji osobně vyzvedne v mateřské škole v provozní době.

 

Žádost osobně doručí vedení školy nebo pošle na adresu školy nejpozději do 17.5.2023.

 

Informace o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ budou rodičům zaslány písemně. Dále zveřejněny na přístupném místě v mateřské škole, na veřejné vývěsce Obecního úřadu Rokytnice i na webových stránkách školy dne 26.5.2023.

 

 

 

 

     Rodiče k zápisu přinesou  

  •    vyplněnou žádost o přijetí do MŠ

  •   potvrzení od lékaře (bude součástí Žádosti o přijetí)

  •   rodný list dítěte

  •   průkaz zdravotního pojištění dítěte

  •   občanský průkaz zákonného zástupce

 

 

Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Zlín, příspěvková organizace
Rokytnice 100, 76321 Slavičín
IČO: 70981582
 
 
PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE
 
 
Jméno dítěte:                         …………………………………………………………………………………………………….
Datum narození:                    ……………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo:                            ……………………………………………………………………………………………………
Adresa:                                   …………………………………………………………………………………………………..
Zákonní zástupci:
Matka:                                    …………………………………………………………………………………………………..
Adresa:                                   ………………………………………………………………………………………………….
Kontakt:                                 ………………………………………………………………………………………………….
Otec:                                       ……………………………………………………………………………………………………
Adresa:                                   ………………………………………………………………………………………………….
Kontakt:                                 ………………………………………………………………………………………………….
Žádám o přijetí od:
 
 
Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl seznámen/a.
Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném zněním mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.
 
Zákonní zástupci prohlašují, že údaje, které uvedli v přihlášce, jsou pravdivé.
 
 
 
Datum:…………………………………………………………………                           Podpis:……………………………………………………………..
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
 
 
POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Dítě ☐  JE řádně očkované,
         ☐  není řádně očkováno, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro                                                         trvalou kontraindikaci,
         ☐ NENÍ řádně očkování z jiných důvodů a tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně                                        veřejného zdraví.
 
 
V …………………………………………………………. dne ……………………………………………….
                                                                                                                                  
                                                                                                                                             Razítko a podpis lékaře
 
 
Onemocnění a alergie (celiakie, cukrovka, alergie na potraviny atd.) o kterých by měl být informován    pedagogický sbor mateřské školy. Případně jiné důležité informace.
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ
Přihlašuji tímto své dítě na stravování ve výše uvedené mateřské škole.         ANO                       NE  
Číslo vašeho účtu:…………………………………………………………………………………………………………………….
Stravné činí: 56Kč na den (nápoje, přesnídávka, oběd, odp. svačina)
Školkovné činí: 300Kč za měsíc
Stravné se poukazuje inkasním povolením na účet školy č: 86-2185340237/0100
      Odhlášky ze stravování: nepřítomnost dítěte hlásí rodiče včas ( tj. předcházející den) , pouze při náhlém onemocnění omlouvají dítě nejpozději do 7,30 hod. na tel. Čísle: 725 657 242
Tato přihláška platí po dobu docházky dítěte do MŠ. Veškeré změny /adresa, tel. číslo. změna účtu…./musí být nahlášeny písemně vedoucí školní jídelny! Souhlasíme s tím, aby po dobu docházky do MŠ, školní jídelna pracovala s osobními daty uvedenými na této přihlášce.
V ……………………………dne:………………….
 
Podpisy rodičů nebo zákonných zástupců : ……………………………………………