Základní škola a mateřská škola Rokytnice

Rokytnice 100, 763 21 Slavičín

IČO: 70981582  tel.: 725 657 242

                                                                ORGANIZAČNÍ  ŘÁD ŠKOLY

Směrnice 9/20

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Vypracoval:

Mgr. vladimíra Žaludová

Schválil:

Mgr. Vladimíra Žaludová, ředitelka

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2023

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

                       1.  Předmět úpravy

1.1.      Ustanovení této směrnice upravuje závodní a školní stravování.

1.2.      Směrnice upravuje závodní a školní stravování v souladu se zněním

  • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
  • vyhlášky č. 84/2005 Sb.,  o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění,
  • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění,
  • vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, v platném znění.

 

           Školní stravování

3.1.       Školní stravování je poskytováno dětem, žákům a studentům dle zákona č. 561/2004 Sb. a také zaměstnancům v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky ve školní jídelně, která vaří a vydává jídla.

3.2.       Organizace činnosti školní jídelny a školní kuchyně včetně vydávání obědů je určena Provozním řádem školní jídelny, který zpracovává vedoucí školní jídelny a schvaluje ho ředitel školy.

3.3.       Vedoucí školní jídelny odpovídá v souladu s Organizačním řádem školy zejména za:

·         dodržování hygienických, legislativních a dalších předpisů týkajících se provozu školní jídelny,

·         plnění čerpání finančního normativu na potraviny a dodržování spotřebního koše,

·         personální obsazení školní jídelny po dohodě s ředitelem školy,·ekonomické fungování školní jídelny vyjma účetnictví a mzdové agendy.

1.1.       Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.,  a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 

         Provoz školní jídelny

2.1.       Pracovní doba:                                            7 .00 – 14.55  hod.

2.2.       Výdej: pro děti a vlastní zaměstnance           11.10. – 12.30 hod.

3.           Úhrada stravného

 

  1. Finanční normativy:

DĚTI

NÁPOJE

PŘESNÍDÁVKA

OBĚD

ODPOLEDNÍ

SVAČINA

CELKEM

DO 6 LET

8,-

13,-

25,-

10,-

56,-

 

 

 

 

 

 

7-10 LET

8,-

15,-

27,-

10,-

60,-

 

 

 

 

 

 

11-14 LET

8,-

15,-

30,-

-

53

DOSPĚLÍ

-

-

40,-

-

40,-

 

3.1.       Platba se provádí  inkasem na účet školy.

4.            Přihlášky ke stravování

4.1.       Přihlášky ke stravování se podávají osobně u vedoucí jídelny v době od 7.00 do 8.00 hod. v pracovní dny.

5.            Odhlášení ke stravování

5.1.       Odhlášení na přechodnou dobu se provádí osobně nebo telefonicky  vedoucí ŠJ v době od 7.00 do 8.00 hod.

5.2.       Odhlášení trvalé se provádí osobně  vedoucí jídelny písemně.

6.            Vyúčtování na konci školního roku

6.1.       Vyučtování přeplatků a nadoplatků proběhme na konci zúčtovacího období. Strava placena zpětně za minulý měsíc.

7.            Prázdniny a jiná volna

7.1.       V době hlavních letních prázdnin je jídelna uzavřena v souladu s organizací školního roku.- pokud nejede MŠ – nevaří se.

7.2.       Ve dnech ředitelského volna a ve dnech ostatních prázdnin, kdy neprobíhá výuka, jídelna vaří a vydává jídla, ale za cenu pro ostatní strávníky. -                 nevaříme.

8.           Kontrola

8.1.      Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitel účetní jednotky nebo jím pověření pracovníci.

9.           Účinnost

9.1.      Účinnosti tato směrnice nabývá dnem  1.9. 2023

 

 

          V Rokytnici  dne  1.9.2023                                                   Barbora Pavelková,ved. ŠJ