Základní škola a mateřská škola Rokytnice

Rokytnice 100, 763 21 Slavičín

IČO: 70981582  tel.: 774713021

                                                                ORGANIZAČNÍ  ŘÁD ŠKOLY

Směrnice 9/20

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Vypracoval:

DANA ŽÁLKOVÁ ,ředitelka školy

Schválil:

DANA ŽÁLKOVÁ, ředitelka školy

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

                       1.  Předmět úpravy

1.1.      Ustanovení této směrnice upravuje závodní a školní stravování.

1.2.      Směrnice upravuje závodní a školní stravování v souladu se zněním

  • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
  • vyhlášky č. 84/2005 Sb.,  o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění,
  • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění,
  • vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, v platném znění.

2.            Závodní stravování zajišťované ve vlastní režii

2.1.       Škola sama provozuje školní jídelnu (dle § 2, 3 vyhlášky).

2.2.       Závodní stravování je poskytováno vlastním zaměstnancům za cenu nákladů na suroviny spotřebované na přípravu hlavního jídla snížené o příspěvek z FKSP.

2.3.       Zaměstnanci mají nárok na jedno hlavní jídlo za sníženou cenu během stanovené směny, jen pokud odpracovali v rámci směny alespoň tři hodiny.

2.4.       Ostatní strávníci, kterým organizace zajišťuje stravování, hradí veškeré náklady na stravování v rámci doplňkové činnosti. Cena jídla pro tyto strávníky se skládá z nákladů na suroviny, ostatních nákladů a zisku.

2.5.       Žáci se stravují ve školní jídelně za cenu potravinového normativu v hlavní činnosti.

3.            Školní stravování

3.1.       Školní stravování je poskytováno dětem, žákům a studentům dle zákona č. 561/2004 Sb. a také zaměstnancům v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky ve školní jídelně, která vaří a vydává jídla.

3.2.       Organizace činnosti školní jídelny a školní kuchyně včetně vydávání obědů je určena Provozním řádem školní jídelny, který zpracovává vedoucí školní jídelny a schvaluje ho ředitel školy.

3.3.       Vedoucí školní jídelny odpovídá v souladu s Organizačním řádem školy zejména za:

·         dodržování hygienických, legislativních a dalších předpisů týkajících se provozu školní jídelny,

·         plnění čerpání finančního normativu na potraviny a dodržování spotřebního koše,

·         personální obsazení školní jídelny po dohodě s ředitelem školy,·ekonomické fungování školní jídelny vyjma účetnictví a mzdové agendy.

1.1.       Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.,  a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

 

 

1.2.       Finanční normativy:

Věk strávníků

Druh stravy

Cena

Strávníci do 6 let

Přesnídávka

7,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Přesnídávka

8,-- Kč

Strávníci do 6 let

Svačina

6,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Svačina

7,-- Kč

Strávníci do 6 let

Oběd

20,-- Kč

Strávníci 7 – 10 let

Oběd

25,-- Kč

Strávníci 11-15

            Oběd

                                                 27,--Kč

 

1.3.       Cena stravného pro zaměstnance školy je 32,-- Kč za oběd (z toho 6,-- Kč příspěvek FKSP).

1.4.       Cena oběda pro cizí strávníky  – nemáme cizí strávníky

1.5.       Stravování se určuje pouze v době pobytu žáků ve škole

2.            Provoz školní jídelny

2.1.       Pracovní doba:                                            7 .00 – 14.55  hod.

2.2.       Výdej:

·    pro děti a vlastní zaměstnance                    11.10. – 12.30 hod.

3.           Úhrada stravného

3.1.       V hotovosti v kanceláři vedoucí stravování vždy v první 3  pracovní dny v  zahájení nového měsíce 

4.            Přihlášky ke stravování

4.1.       Přihlášky ke stravování se podávají osobně u vedoucí jídelny v době od 7.00 do 8.00 hod. v pracovní dny.

5.            Odhlášení ke stravování

5.1.       Odhlášení na přechodnou dobu se provádí osobně nebo telefonicky  vedoucí ŠJ v době od 7.00 do 8.00 hod.

5.2.       Odhlášení trvalé se provádí osobně  vedoucí jídelny písemně.

 

6.            Vyúčtování na konci školního roku

6.1.        strava placena zpětně za minulý měsíc.

 

7.            Prázdniny a jiná volna

7.1.       V době hlavních letních prázdnin je jídelna uzavřena v souladu s organizací školního roku.- pokud nejede MŠ – nevaří se.

7.2.       Ve dnech ředitelského volna a ve dnech ostatních prázdnin, kdy neprobíhá výuka, jídelna vaří a vydává jídla, ale za cenu pro ostatní strávníky. - nevaříme

8.           Kontrola

8.1.      Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitel účetní jednotky nebo jím pověření pracovníci.

9.           Účinnost

9.1.      Účinnosti tato směrnice nabývá dnem  1.9.2020

 

 

V Rokytnici  dne  1.9.2020                                                    Dana Žálková,ved. ŠJ