Zápis do ZŠ pro školní rok 2021-2022

 

Základní škola a mateřská škola Rokytnice,

Rokytnice 100 , 763 21 Slavičín

 

IČO: 70981582, Tel.: 774713021

 

 

 

 

Vedení ZŠ a MŠ Rokytnice oznamuje rodičům, kteří v měsíci dubnu 2021 podali žádost o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021-2022 , že o přijetí Vašich dětí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (můžete požádat o jeho vydání). Vyhotovené písemné rozhodnutí o přijetí bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole

……………………………………………………………………………………..............................................................................................................................

 

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................

 

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání 

 

 

od školního roku 2021/2022

 

 

1/21

 

2/21

 

3/21

 

4/21

 

5/21

 

6/21

 

......................................................................................................................................................................................................................

 

 

V Rokytnici 16.4.2021

 

 

 

D. Žálková, ŘŚ