Směrnice ke stanovení úplaty v ŠD

Základní škola a mateřská škola Rokytnice 100,

763 21 Slavičín

IČO: 70981582 tel.: 774713021

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

SMĚRNICE 6/20

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY NA ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ NA ŽÁKA

PŘI ZŠ ROKYTNICE

Vypracoval:

Dana Žálková, ředitelka školy

Schválil:

Dana Žálková, ředitelka školy

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných

 dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 Obsah:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 2 Plátci

Čl. 3 Základní částka úplaty

Čl. 4 Snížení základní částky úplaty

Čl. 5 Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Čl. 6 Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Čl. 7 Podmínky splatnosti úplaty

Čl. 8 Přechodná a závěrečná ust

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Rokytnice Dana Žálková, jejíž součástí je třída školní družiny na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty na neinvestiční náklady ve školní družině (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce žáka přijatého do školní družiny.

Čl. 3

Základní částka úplaty

Základní částka úplaty za žáka ve školní družině činí 100,-Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2020-2021

Čl. 4

Snížení základní částky úplaty

( 1 ) Úplata může být žákovi snížena o polovinu, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce.

( 2 ) Úplata může být dále snížena žákovi o polovinu, pokud má nárok na

příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo část je vyplácena.

Čl. 5

Snížení úplaty v případě přerušení provozu

( 1 ) V případě přerušení provozu školní družiny v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci podle čl. 3 a 4 této směrnice za uvedené měsíce krátí o polovinu.

( 2 ) V případě přerušení provozu školní družiny na celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen nebude úplata stanovená plátci podle čl. 3 a 4 vůbec účtována.

Čl. 6

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

( 1 ) Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče.

( 2 ) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

Čl. 7

Podmínky splatnosti úplaty

( 1 ) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 5. dne kalendářního měsíce.

( 2 ) Plátce uhradí úplatu v hotovosti do rukou paní Daně Žálkové a nebo na BÚ ZŠ.

Čl. 8

Přechodná a závěrečná ustanovení

( 1 ) Stanovení základní částky úplaty na neinvestiční výdaje školní družiny pro další roky bude řešeno formou dodatku této směrnice, v kterém bude uvedena změna ustanovení čl. 3 a čl. 7 směrnice platná pro příslušný školní rok.

( 2 ) Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1.9. 2019. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení.

( 3 ) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy 

a je účinná od 1.9. 2020.

 

 

V Rokytnici dne 30.8.2020

                                            ………………………………..

                                             Dana Žálková, řed. školy