Základní škola a Mateřská škola Rokytnice

Rokytnice 100, 763 21 Slavičín

IČO: 70981582,  tel.: 774713021

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Směrnice 4/20

SMĚRNICE KE STANOVENÍ  VÝŠE ÚPLATY  ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE ROKYTNICE

 

Vypracoval:

Dana Žálková, ředitelka školy

Schválil:

Dana Žálková, ředitelka školy

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

OBSAH:

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.VÝŠE ÚPLATY

3.SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍ ČÁSTKY ÚPLATY

4.PODMÍNKY SPLATNOSTI ÚPLATY

5.OSVOBOZENÍ OD PLACENÍ ÚPLATY

6.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 

 

 Ředitelka ZŠ a MŠ Rokytnice Dana Źálková, jejíž součástí je třída mateřské školy /dále jen mateřská škola/ na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici:

 

 Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 

 Čl. 2

Výše úplaty

Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období školního roku, pololetí  nebo roku kalendářního a zveřejní ji na informační tabuli mateřské školy . V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Od 1.9.2020  je stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání ve výši 200 Kč.

 

 Čl. 3

Snížení základní částky úplaty

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:

c) dle zákona č. 561/2004 Sb. § 123 odst. 2 se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně; za děti navštěvující poslední ročník mateřské školy se dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. § 1 odst. 7 považují děti, které od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad školní docházky;

dle novely školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) se bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy omezuje na 12 měsíců, proto děti, které vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, budou mít povinnost hradit úplatu ve výši 200 Kč,

d) pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

e) během hlavních prázdnin, kdy dojde k přerušení provozu mateřské školy na celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen nebude úplata stanovená plátci podle čl. 2 a 3 vůbec účtována.

O výši snížení nebo zvýšení úplaty informuje  ředitelka školy prostřednictvím informační tabule,  na webových stránkách školy. 

 

Čl. 4

Podmínky splatnosti úplaty

 

a) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

b) Plátce uhradí úplatu v hotovosti do rukou  ředitelce školy Daně Žálkové nebo společně se stravným na BÚ ZŠ.

 

 Čl. 5

Osvobození od placení úplaty

Osvobozen od úplaty se řídí §6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy nebo

e) vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy, nejvýše ale po dobu 12 měsíců. Toto omezení bezúplatnosti neplatí pro děti se zdravotním postižením (§ 123 odst. 2 zákona č. 561/2006 Sb., školský zákon).

 

 Čl. 6

Závěrečná ustanovení

a) Stanovení základní částky úplaty pro provoz mateřské školy pro další roky bude řešeno formou dodatku této směrnice, v kterém bude uvedena změna ustanovení čl. 2 a 3 směrnice, platná pro příslušný školní rok.

b) Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1.9.2019. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení.

c) Tato směrnice nabývá účinnosti: 1. září 2020

 

 

V Rokytnici 30.8.2020                                             …………………………………

                                                                             Dana Žálková, ředit. školy