Základní škola a mateřská škola Rokytnice

Rokytnice 100, 763 21 Slavičín

IČO: 70981582,  tel.: 774713021

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Směrnice 2/20

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Vypracoval:

Dana Žálková, ředitelka školy

Schválil:

Dana Žálková, ředitelka školy

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako součást organizačního řádu tento

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

1.Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

 A. Žáci

 

1. Žáci mají právo :

 

 1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 4. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.

 

 

2. Žáci jsou povinni :

 

 1. řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
 2. dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení             k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu   s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

 

B. Zákonní zástupci žáků

 

1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni :

 

 1. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
 2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
 3. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 

 2. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo:

 

 1. na svobodnou volbu školy pro své dítě,
 2. na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
 3. na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
 5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
 6. u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
 7. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
 8. požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka. 

2.Chování

 

 

 1. Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků, zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu. Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní, a dodržuje proto nepsané normy slušného chování                     a mezilidských vztahů .

 

 1. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen, po dobu pobytu ve škole nenosí na hlavě žádnou pokrývku (výjimka pouze ze zdravotních důvodů).

   

 1. Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují zaměstnance školy: „ Pane, paní s funkcí ".

 

 1. Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubé porušení školního řádu. V této souvislosti využije ředitel školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci (metodický pokyn MŠMT č. j. 16227/96-22 čI. 2).

 

 1. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání   a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy, které se týkají jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo        v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

 

 1. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám    (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší ), jsou v prostorách školy    a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

 

 1. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.

 

 1. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
 1. napomenutí třídního učitele,
 2. důtku třídního učitele,
 3. důtku ředitele školy.

 

 1. Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 

 1. V případě opakovaných drobných kázeňských přestupků nebo závažného porušení školního řádu může být žákovi udělen snížený stupeň z chování (viz klasifikační řád). 

3. Docházka do školy

 

 

 1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. 

 

 1. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů na základě žádosti zákonného zástupce uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

 

 1. Žáci se shromažďují před budovou školy. Po otevření školy v 7.10 hod. vstupují do budovy ZŠ  určeným vchodem.

 

 1. Zákonný zástupce žáka je povinen písemně nebo telefonicky doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.  Omluvenku předloží žák třídnímu  učiteli ihned po návratu do školy a to na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při důvodném podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel po konzultaci s ředitelem školy může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení.

 

 1. Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas třídního učitele. Ten ho uvolňuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti třídního učitele uvolňuje žáka zástupce ředitele. V obou případech zůstává písemná žádost uložena v dokumentaci žáka. Na jeden den nebo na část vyučování nepřesahující jeden den může uvolnit žáka třídní učitel. Na dva a více dní je třeba souhlasné rozhodnutí ředitele školy            -  v jeho nepřítomnosti zástupce ředitele. Žádost o uvolnění předloží zákonný zástupce osobně nebo prostřednictvím žáka písemnou formou třídnímu učiteli, který se k žádosti písemně vyjádří a předá jej osobně řediteli školy k rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele školy pak předá zpět neodkladně žákovi, kopii rozhodnutí uloží do osobní dokumentace žáka.

 

 1. Před ukončením vyučování neopouští žák bez souhlasu vyučujícího školu. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení řádu školy.

 

 1. Žák,který nenavštěvuje ŠD, se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy a v přilehlých částech areálu školy.

 

 1. V případě prokázaných neomluvených absencí  bude neodkladně jednáno se zákonnými zástupci žáka a postupováno v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 10194/2002-14.

 

4. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem

 

 

 1. Žáci nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.

 

 1. Žáci šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, spolužáků, učitelů či jiných osob hradí  v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil.

 

 1. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

 

 1. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.

 

 1. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Žák nemanipuluje meziokenními žaluziemi. Zatemnění třídy provádí učitel, popř. pověřený žák v přítomnosti učitele. 

5. Ochrana zdraví a zdraví spolužáků

 

 

 1. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány  všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). 

 

 1. Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.

 

 1. Žák plně respektuje vnitřní řády  učeben.

 

 1. Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech.

 

 1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.V případě vážného poranění neprodleně informuje vedení školy, v případě drobnějšího poranění informuje vedení školy  neodkladně po příjezdu do školy spolu se zápisem do knihy úrazů.

 

 1. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování zůstávají žáci ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich osobním dohledem.

 

 1. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví                  a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Zabezpečení cenných předmětů, včetně šperků              a mobilních telefonů, zajišťují v případě potřeby  vyučující, kteří je po nutnou dobu přeberou do úschovy. 

 

 1. Na začátku školního roku nebo před každou akcí jsou všichni žáci poučeni kompetentními pedagogickými pracovníky o bezpečnosti. Dále  v průběhu školního roku jsou pak poučeni vždy, když to situace vyžaduje.

 

 

5.1. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem

 

 

5.1.1. Identifikace a ukládání látek.

Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři. (Usnadní to lékařskou intervenci dítěte).

 

5.1.2. Ohrožení zdraví žáka.

V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka nebo jeho  zákonné zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka. Rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka.

 

5.1.3. Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např.: zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním).

Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené) bude škola apelovat na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech. Pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializovaných pracovištích (PPP, SVP).

 

5.1.4. Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou). Rodič je o postupu školy předem informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případné přítomnosti žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole.

 

5.1.5. Na třídních schůzkách budou rodiče upozorěni na možné užívání návykových látek u dítěte a rovněž seznámeni s  tím, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti. Rodiče budou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, budou seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami VP, ŠMP. Budou seznámeni s tím, že dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy), včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají.

 

(Viz Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 10/2000).

 

5.1.6. Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve bez zbytečného odkladu rodiče tohoto žáka k jednání se školou. Rodiče budou seznámeni se všemi skutečnostmi případu: porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků, vyhotoví dva zápisy z jednání, (jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole). Škola nabídne rodičům pomoc . monitorování, pravidelné schůzky R + TU, ŠMP, VP. Žáci budou obecnou formou seznámeni s případem a budou upozorněni na závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Třída, v níž se problém objevil, bude monitorována.

 

 

6. Vnitřní režim školy

 

 

A .Režim činnosti ve škole

 

 1. Vyučování začíná v 7.30 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7.00 hodin, a to  jen s vědomím zástupce ředitele a se souhlasem ředitele školy. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek,  . Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena zákonným zástupcům žáka.

 

 

 1. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.15  hodin dopoledne . V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.   

 

 1. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po první vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 45 minut.   

 

 1. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý   a způsobilý k právním úkonům.

 

 1. Při výuce některých předmětů,, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků,  v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou  a metodickou náročnost předmětu..

 

 1. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 

 1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace            k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

 1. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v bodě 5 článku 5 tohoto školního řádu, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

 1. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky je možné za příznivého počasí trávit na škol. zahradě  pod pedagogickým dozorem.     

 

 1. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

 

 1. Za pobyt žáka ve školní družině platí zákonní zástupci žáka úplatu. Výši úplaty stanoví ředitel školy .Úplata je splatná zpětně . O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy.

 

 

B. Režim při akcích mimo školu

 

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

 1. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce  podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

 

 

 

 1. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání,  zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně jeden den předem zákonným zástupcům žáků      a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací.

 

 1. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti a provede o tom zápis do třídní knihy. Pro společné zájezdy tříd, platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni.
 2. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti   a ochrany zdraví žáků:

 

 • školní výlety.

 

 1. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

 

 1. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně . Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž zákonní zástupci o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.

 

 1. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

 

 

7. Příprava na vyučování

 

 

 1. Po příchodu do třídy se žák připraví na vyučovací hodinu, pokud vlastní mobilní telefon, vypne jej a během vyučování zásadně nepoužívá.

 

 1. Po  zvonění v 7.30 nikdo neopouští třídu.

 

 1. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou.

 

 1. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování a plní zadané domácí úkoly.

 

 1. Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu.

 

 1. Pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost nejblíže dosažitelnému pedagogovi (vedlejší třída, učebna).

 

 

8.Vyučování

 

 

 1. Žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování, dbá pokynů vyučujícího.

 

 1. po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn vyučujícího.

 

 1. v době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních 

 

9. Přestávky

 

 

 1. přestávky žáci využívají k odpočinku, občerstvení a přípravě na následující vyučovací hodinu.

 

 1. 2 min. před zvoněním si žáci uklidí své pracovní místo a připraví se k odchodu do jiné pracovny, pokud to vyžaduje jejich rozvrh hodin.

 

 1. na chodbách a schodištích se žáci pohybují ohleduplně a ukázněně, neběhají a dbají zvýšené opatrnosti a bezpečnosti.

 

 1. O přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nezdržují se bezdůvodně v jiných třídách.

 

 1. do počítačové učebny a tělocvičny mohou vstoupit pouze na vyzvání nebo v doprovodu učitele.

 

 1. v době polední přestávky žáci opouštějí školu, v prostorách šatny mohou zůstat pouze v případě nepříznivého počasí, do školy se  na odpolední vyučování  vrací ve 13,00 hod.

 

10. Odchod ze školy, chování v jídelně

 

 

 1. Vychovatelka ŠD odvádí třídu po skončení vyučování s uklizené učebny do školní jídelny,kde nad žáky již vykonává  dozor . V šatnách a na chodbách se žáci chovají ukázněně a dbají pokynů vyučujícího.

 

 1. v šatně po odchodu domů nenechávají žádné své osobní věci. Přezůvky nebo sportovní obuv uloženou v botnících pod skřínkami si mohou žáci na vlastní riziko v šatně ponechat. 

 

 1. za spořádaný odchod žáků do školní družiny odpovídají vychovatelky ŠD, které žáky odvádí do svých oddělení.

 

 1. Žáci, kteří navštěvují ŠD, přicházejí na oběd a odcházejí  pouze v doprovodu svých vychovatelek .

 

 1. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny pod vedením vyučujícího poslední vyučovací hodiny, který je předá pedagogickému dozoru ve ŠJ.

 

 1. před jídelnou se žáci řadí do zástupu. V jídelně se řídí řádem školní jídelny, nepředbíhají a ukázněně vyčkají, až jim bude vydáno jídlo.

 

 1. při jídle dodržují zásady slušného stolování, bezdůvodně neopouští své místo, nekřičí.

 

 1. po obědě odnesou použité nádobí na místo k tomu určené, uklidí stoly a zasunou židle.

 

 1. tašky a svrchní oděv ponechávají žáci po dobu oběda v šatnách.

 

 

11. Okolí školy

 

 

 1. Žáci dbají na čistotu okolí školy.

 

 1. papíry dávají do košů, nepoškozují keře, stromy a další okolní zeleň, nevstupují na ozeleněné plochy.

 

 1. k odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků.

 

 

12. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - v klasifikačním řádu.

 

13. Organizace vyučování

 

A. Časová organizace vyučování, přestávky :

 

 

 

 

Vyuč. hod.

od

do

Přestávka

od

do

1.

7.30

8.15

1.

8.15

8.30

2.

8.30

9.15

2.

9.15

9.35

3.

9.35

10.20

3.

10.20

10.30

4.

10.30

11.15

4.

11.15

11.25

5.

11.25

12.10

5.

12.10

12.55

6.

12.55

13.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Závěrečná ustanovení

 

1. Kontrolu ustanovení této směrnice provádí ředitelka školy.

2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1.9.2018. Uložení směrnice v archivu

školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení.

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9.2020

2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád

následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy.

3. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni.

4. Žáci školy budou s tímto školním řádem seznamováni vždy první den nového

školního roku.

5. Tento školní řád byl projednán se školskou radou dne 22.8.2020

 

 

 

V Rokytnici 21.8.2020

                                                                 ……………………………………..

 

                                                                   Dana Žálková, ředit. školy