Základní škola a mateřská škola Rokytnice

Rokytnice 100, 763 21 Slavičín

IČO: 70981582,  tel.: 774713021

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Směrnice 3/20

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

 

Vypracoval:

Dana Žálková, ředitelka školy

Schválil:

Dana Žálková, ředitelka školy

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závaznost :

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Rokytnice

 

 

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí

 

 

                                                 

 Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) v platném znění

vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád, který je součástí organizačního řádu

školy.

 Obsah:

1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

1.1. Základní cíle mateřské školy

1.2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

1.3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

1.4. Povinnosti zákonných zástupců dětí

2. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla

vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

3. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

3.1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

3.2. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

3.3. Ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

4. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

4.1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

4.2. Vnitřní režim při vzdělávání dětí

4.3. Předávání a vyzvedávání dětí

5. Organizace školního stravování

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

6.1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

6.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

7. Zacházení s majetkem mateřské školy

7.1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

7.2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při

jejich pobytu v mateřské škole

 

1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1.1.Základní cíle mateřské školy

Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání plní

školní vzdělávací program.

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“):

- podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

- podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

- podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

- podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

- vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

- napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do

základního vzdělávání,

- poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími

potřebami,

- vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle

konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou

příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského

zákona a ustanoveními vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen

„Vyhláška o MŠ“).

 

1.2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě má právo:

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1., zaručující optimální

rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti;

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu

stanoveném ve školském zákoně;

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole;

d) při vzdělávání má práva, která mu zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech

dítěte;

e) aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu,

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky

zranit);

f) být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na

respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

g) na emočně kladné prostředí a projevování lásky;

h) být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu

(právo vyrůst v tělesně i duševně zdravého člověka, právo být vedeno k tomu, aby

respektovalo ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své

schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

 

1.3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“)

mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí;

b) na informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle

podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně

přístupný v ředitelně mateřské školy i ve třídě MŠ;

b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí

vzdělávání dětí;

c) na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení

v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí;

d) na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 

1.4. Povinnosti zákonných zástupců dětí

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní:

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo

vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení;

b) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek

týkajících se vzdělávání dítěte;

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte;

d) oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro

vedení školní matriky.

 

2. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání

dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými

pracovníky mateřské školy

 

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho

převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy. Nestačí doprovodit dítě

pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo.

V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu

do třídy.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického

pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě

mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu

v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a

jeho předávání po ukončení vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při

vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci

dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při

vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby

nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu mateřské škole a to buď telefonicky nebo ústně

pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě

dochází.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný

zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních

obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní

způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by

mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8:00 hod., a to telefonicky nebo emailem.

Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky

nebo e-mailem.

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a

filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném

předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při

předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným

upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

 

3. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské

škole

 3.1.Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří do šesti let (§ 34 odst. 1 školského zákona).

Rodiče se dostavují k zápisu ve vyhlášeném termínu. Mají možnost si prohlédnout prostory

MŠ.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka za podmínek stanovených §34

školského zákona a při přijímání postupuje podle správního řádu(165 odst. 2 písm.b).

Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

                                             

Přednostně jsou přijímány děti s odloženou školní docházkou, děti v posledním roce před

zahájením školní docházky a děti s celodenní docházkou.

Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku, pokud splňuje

podmínky o přijetí k předškolnímu vzdělávání a pokud k 1.9. není naplněna kapacita školy.

Do mateřské školy lze přijmout pouze to dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro

trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o

ochraně veřejného zdraví).

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se

zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu

v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a

rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno

tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

3.2.Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude

ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost níže uvedených kritérií.

V případě stejného počtu bodů bude rozhodovat datum narození dětí.

1) Dosažení 6 let věku dítěte v období od 1.září do 31.srpna následujícího

kalendářního roku.

2) Potvrzení od lékaře dítěte, že se podrobilo pravidelnému očkování.

3) Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí.

4) Délka docházky do mateřské školy.

5) V naší mateřské škole či základní škole se již vzdělává starší sourozenec.

3.3. Ukončení vzdělávání dítěte v MŠ

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se

nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným

zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v tomto školním řádu.

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují

pravidla stanovená v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání

dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba

pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí

nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení

vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro

úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené ve směrnici č.1/05,

může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení

stanovených úplat.

 

4. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

4.1.Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro

děti od 6.30 do 15.20 hodin (dle organizačních a provozních podmínek školy na daný školní

rok).

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem

stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav,

předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu

apod.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné třídě, přičemž do jedné třídy mateřské

školy se zařazují děti různých věkových skupin.

Mateřská škola může organizovat školní výlety, exkurze a další akce související

s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí

informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

4.2. Vnitřní režim při vzdělávání dětí

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného vzdělávacího programu probíhá

v následujícím denním režimu:

6.30 - 8.00: Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím

do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

8.00 - 8.30: Osobní hygiena, ranní svačina

8.30 - 9.35: Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich

citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné dle ŠVP PV - "Můj barevný svět "

9. 35 - 10.00: Osobní hygiena,ovocná přesnídávka,  příprava na pobyt dětí venku

10.00 - 11.30: Pobyt dětí venku při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené

na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj,

prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se

zaměřením a důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s

přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí

pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí

ve třídě mateřské školy nebo v tělocvičně školy)

11.30 -12.00: Oběd a osobní hygiena dětí

12.00 -13.45: Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální

práce s dětmi s nižší potřebou spánku

13.45 -14.10: Osobní hygiena, odpolední svačina

14.10 – 15.20: Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené

především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě

pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy (doba určená

pro přebírání dětí zákonnými zástupci).

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze

školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových

představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 

4.3. Předávání a vyzvedávání dětí

Děti se přijímají v době od 6.30  do 8.00 hod. Poté se MŠ až do 14.00 hod. z

bezpečnostních důvodů uzamyká.

Děti, které mají polodenní docházku si rodiče vyzvedávají ve 12.00 hod.

Děti s celodenní docházkou se rozcházejí mezi 14.20 a 15.20 hod. V případě, že si rodiče

dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou,

oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte.

 

5. Organizace školního stravování

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna umístěná v budově školy.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním

stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a

zásadami zdravé výživy.

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou vydávána ve třídě mateřské školy, ve které

probíhá vlastní stravování dětí.

Školní jídelna připravuje jídla a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole

má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel

připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole

konzumují v rámci „pitného režimu“.

Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než

celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době

jeho pobytu v mateřské škole.

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole

k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou

připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých

druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole

v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí

 

6.1.Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole

vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce

nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené

osobě.

K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy připadá na

jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 19 dětí.

Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí

v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický

pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům

a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud

má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě

není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke

vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění

předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a

může být v kolektivu ostatních dětí.

 

6.2. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní

legislativa.

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled

na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních

komunikacích

· děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

· skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice

vozovky

· vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro

chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to

dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti

přechodu skupiny

· při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický

doprovod zastavovací terč

· za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané

„zviditelňující“ vesty

b) pobyt dětí v přírodě

· využívají se pouze známá bezpečná místa

· pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny

nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré

velké kameny apod.)

· při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby

děti neopustily vymezené prostranství

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity

· před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve

třídě, tělocvičně nebo probíhají ve venkovních prostorách areálu

mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory

jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny

překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití

tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

· pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity

byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a

obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

d) při plaveckém výcviku

· odpovídají za bezpečnost dětí ti, kteří výcvik vedou. V době před

plaveckým výcvikem a po jeho ukončení odpovídají za bezpečnost dětí

pedagogové, kteří děti doprovázejí. Pedagogický pracovník je přítomen

po celou dobu výcviku.

e) při výtvarné a pracovní činnosti

· při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých

je nezbytné použití nástroje, o které by se mohly děti zranit (ostré

nůžky, nože , kladívka apod.), vykonávají práci s těmito nástroji

výhradně pedagogičtí pracovníci školy.

f) při společných akcích školy s rodiči

· které probíhají v době provozu školy, je rodič povinen si

z bezpečnostních důvodů převzít dítě u učitelky. Za bezpečnost dětí

odpovídají rodiče.

 

6.3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo

násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací

působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního

vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a

schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky seznamováním

s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize,

video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného

chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí

pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech

s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu

mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými

pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

7. Zacházení s majetkem mateřské školy

 

7.1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci,

aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami

a nepoškozovaly majetek mateřské školy.

 

7.2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich

pobytu v mateřské škole

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení

dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi

mateřské školy a po převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a

po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte,

popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se

tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili

tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu ustanovení této směrnice provádí ředitelka školy.

2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1.9.2018.

3. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská

zařízení.

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9.2020

4. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád

následujícím způsobem – vyvěšením v šatně dětí mateřské školy.

5. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni.

6. Tento školní řád byl projednán se Školskou  radou dne 22.8.2020.

V Rokytnici 29.8.2020

                                           ……………………………………..

                                             Dana Žálková , ředitel. školy