Základní škola a mateřská škola Rokytnice,

přísp. organizace, Rokytnice 100, 76321 Slavičín
IČO : 70981582
TELEFON: 774713021

 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

SMĚRNICE 8/20

 

PROVOZNÍ ŘÁD

 

Vypracoval: Dana Žálková, ředitel. školy

Schválil: Dana Žálková,ředitel. školy

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které

tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě v platném znění

vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na

prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,

zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých,

podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

 

Údaje o zařízení

Zřizovatel: Obec Rokytnice

Právní forma: od 1.1.2003 příspěvková organizace, která sdružuje ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ

ředitel : Dana Žálková

Kapacita ZŠ: 32 žáků

Kapacita ŠJ: 50 žáků

Kapacita MŠ: 18 dětí

Provozní doba: 6.30 - 15.20 hodin

Zájmové činnosti školy, kroužky, sportovní vyžití: ano

Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity: ne

Zařazení a organizování společných činností pro žáky a jejich rodiče: ano

Stravování pro cizí strávníky ve školní jídelně: ne

 

Režim provozu

Škola je otevřená pro vstup žáků od 7.10 do 15.15 hodin.

ZŠ: 

7.10 - 7.30 příchod žáků do školy

7.30 - 8.15 první vyučovací hodina

8.15 - 8.30 přestávka a svačina

8.30 - 9.15 druhá vyučovací hodina

9.15 - 9.35 hlavní přestávka

9.35 - 10.20 třetí vyučovací hodina

10.20 - 10.30 přestávka

10.30 - 11.15 čtvrtá vyučovací hodina

11.15 - 11.25 přestávka

11.25 - 12.10 pátá vyučovací hodina

12.10 - 12.30 oběd

12.35. - 13.20 šestá vyučovací hodina

11.15- 15.15 - ŠD

 

Školní družina:

po,út, pá : 12.15 - 15.15 hodin

středa :  - náboženství  12.40 - 14.25 / 2 vyuč. hodiny/

úterý - kroužek Deskové hry : 14.30 - 15.15

čtvrtek -Divadelní kroužek : 14.00 - 15.15 hod

 

Strava:

Doba vydávání oběda je od 11.20 - 12.30

 

MŠ:

Provoz od 6.30 do 15.20  hodin

Příchod dětí do 8.00 hodin

Dopolední aktivity: spontánní hra, hygiena _ 6.30 – 8.15 hodin

ranní svačina 8.15 – 8.40 hodin

činnosti řízené pedagogem 8.45 – 9.35 hodin

(pohybové aktivity, výchovně –vzdělávací činnost)

pobyt venku 9.45 – 11.15 hodin

oběd 11.25 – 12.00 hodin

odpočinek, spánek 12.20 – 13.45 hodin

svačina, spontánní hra, odchod 13.55  –15.20 hodin

Využívání prostor budovy a školní zahrady (třída, herna, počítačová učebna školy,

tělocvična, školní i obecní pozemky).

 

Nakládání s prádlem:

Výměna prádla: lůžkoviny - jednou za 3 týdny (zajišťuje škola)

Prádlo pere školnice MŠ a ZŠ jednou za tři týdny. Převoz lůžkovin  v koši určeném pro prádlo, doma je uloženo

 samostatně ,od ostatního prádla. Lůžkoviny jsou prány při minim. teplotě 60 st.C.  Převoz prádla v koši tomu určeném, zabaleno v igel. folii , je dovezeno v den převleku čistých lůžkovin.

ručníky MŠ -  výměna jednou za týden,dle potřeby i vícekrát, ZŠ el. vysoušeč rukou.

pyžama, tělocvičný úbor – jednou za  týden (zajišťují rodiče)

 

Zásobování vodou, pitný režim, stravování.

1. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí

správce veřejného vodovodu. Odběry vody jsou prováděny v termínech požadovaných

KHS, která provádí rozbor kvality vody.

2. Škola má vlastní jídelnu, která zajišťuje stravování pro děti MŠ (ranní svačina, oběd a

odpolední svačina), pro žáky ZŠ (ranní svač., oběd, odpol. svač.) a pro zaměstnance školy (oběd).

Strava:

Doba vydávání oběda je od 11.20 do 12.30 hodin.

Pitný režim pro MŠ i ZŠ je zajištěn školní jídelnou. Děti i žáci mají po dohodě s rodiči vlastní hrníčky, kuchařka odpovídá za čistotu nádobí. Vedoucí školního stravování odpovídá za pestrý a vhodný výběr nápojů.

 

 Hluk

1. Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud

jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce

budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do

budovy (doprava apod.) nepřekračuje hygienické limity.

 

Údržba školy

1. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních

náplních provozních zaměstnanců. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy

přidělování čistících prostředků včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a

výdeji vede školnice na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného

používání.

2. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 108/2000Sb:

a) denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a

klik; u koberců vyčištěním vysavačem; vynášení odpadků musí být prováděno denně,

b) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel,

pisoárových mušlí a záchodů,

c) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním

umýváren a záchodů,

d) nejméně třikrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,

e) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy,

f) malováním jedenkrát za dva roky nebo v případě potřeby častěji.

Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č.

258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů.

Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole bude proveden speciální ochranný

zásah odbornou firmou.

 

Pracovní podmínky

1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště.

2. Škola má zpracovánu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován.

3. Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení,

větrání, velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků,

daný plošnou výměrou místnosti ve smyslu vyhlášky.

4. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení

vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základní škole.

5. Velká přestávka je využívána za vhodného počasí k pobytu žáků mimo budovu.

6. Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v

učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním

délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do

hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení

třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Vedou žáky k

otužování a používání přiměřeně teplého oblečení. Sledují přiměřenost velikosti lavic a

židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti.

7. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků

ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke

správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých

svalových skupin.

 

Mimoškolní akce žáků

1. Pro každou mimoškolní akci žáků je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí

akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce ( vyhláška č. 303/1996 Sb. o

školách v přírodě, vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací

akce pro děti...). Vede záznamy o předepsaných náležitostech – souhlas rodičů s účastí

dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění.

 

Osvětlení

1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr

osvětlení je vždy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody

jsou okna opatřena vytahovacími žaluziemi. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové

osvětlení učebny a zvlášť tabule.

2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika a televizory (kancelář, počítačová

učebna) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací žaluzie, obrazovky jsou

umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvícení denním světlem nebo svítidla, u počítačů

je vzdálenost obrazovky od očí je min. 50 cm.

 

Větrání

1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole – učebny, šatny, tělocvična,

WC, školní družina, školní jídelna – jsou přímo větratelné. Sociálním zařízení pro

zaměstnance - přímo větratelné.

 

Vytápění

1. V učebnách, družině a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota

nejméně 20 až 22 °C; teplota povrchu podlahy neklesá pod 19 °C. V tělocvičně teplota

vzduchu neklesá pod 16 °C, v jídelně, chodbě a v dalších místnostech pro krátkodobý pobyt pod 18 °C, na WC pod 16 °C.

2. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 26 °C. K její regulaci jsou v oknech instalovány žaluzie. Tato teplota může být překročena za mimořádných vnějších mikroklimatických podmínek.

3. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 18 °C, nejméně však na 16 °C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 °C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

4. Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými

teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti.

 

Vybavení školy

1. V tělocvičně jsou tělesa ústředního topení, okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti

rozbití. Otevírání oken je zajištěno.

2. Ve škole se nevyskytují dveře kývavé nebo turniketové.

3. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody,

všude je studená i teplá voda.

4. Lékárničky jsou umístěny v přízemí u tělocvičny. U lékárniček je umístěn

traumatologický plán. Obsah doplňuje ředitelka školy vždy k zahájení školního roku a

v pololetí a průběžně podle požadavků vyučujících.

 

Jedy, nebezpečné látky

1. Jedovaté látky nejsou ve škole používány.

2. Uživatelé venkovních hracích ploch určených pro hry a sport, tj. zejména vyučující

tělesné výchovy, učitelky MŠ a vychovatelka školní družiny zkontrolují čistotu těchto

ploch, případné znečištění nebo výskyt injekčních stříkaček či jehel hlásí školnici, která

zajistí odstranění závad.

3. Rostliny a dřeviny vysazené v areálu školy odpovídají projektu školy, nejsou zde jedovaté

rostliny, ani alergizující dřeviny. Pokos trávy zajišťuje obecní úřad. Pokos je prováděn v

intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav.

 

Závěrečná ustanovení

1. Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení

zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční

veřejné prověrky BOZP.

2. Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků.

3. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.

4. Kontrolu ustanovení této směrnice provádí ředitelka školy.

5. Zrušuje se Směrnice č.16/18 z 1.9.2017. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení.

6. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2020

 

 

V Rokytnici dne 30.8.2020

                                                                                         ………………………

                                                                                       Dana Žálková, řed. školy