Základní škola a mateřská škola Rokytnice

Rokytnice 100, 763 21 Slavičín

IČO: 70981582,  tel.: 577341844

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Směrnice 5/20

SMĚRNICE KE STANOVENÍ  KRITERIÍ  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Vypracoval:

Dana Žálková, ředitelka školy

Schválil:

Dana Žálková, ředitelka školy

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.5.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 Ředitelka ZŠ a MŠ Rokytnice  (dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. V souladu s § 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může mateřská škola, s výjimkou zařízení, do nichž je docházka povinná, přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 

KRITERIA -  Počet bodů 

1.Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy (děti,které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2018 -19)- 8

2. Trvalé bydliště dítěte v obci, kde mateřská škola sídlí -  6 

3. Věk dítěte – 4 roky dosažené k 31.8.2018 -  5 

4. Věk dítěte – 3 roky dosažené k 31.8.2018 -  4 

5. Věk dítěte – 2 roky dosažené k 31.8.2018 -  3

 

 

 V Rokytnici dne 28.4. 2020             ……………………………………

                                                    Dana Žálková , řed. školy