Školní jídelna při ZŠ a MŠ Rokytnice

 

 Školní stravování:

 

 Stravování pro děti a žáky zajišťuje ŠJ při ZŠ a MŠ  Rokytnice . Školní stravování zahrnuje jídla: přesnídávka, oběd, svačinka a celodenní pitný režim. Snídaně ve škole jsou dětem podávány v 8.15 hodin.Jídelníček na příslušný týden je vyvěšován na nástěnce vMŠ a také v ZŠ , kde je přístupný zákonným zástupcům dětí.Také je pravidelně vypsán na webových stránkách školy. Rozsah stravování dítěte ve škole se stanovuje tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno ve škole, stravovalo vždy. Školní stravování je poskytováno pouze ve dnech přítomnosti dítěte ve škole, vyjma prvního dne nepředvídané nepřítomností dítěte ve škole, např. nemoci. Za neodhlášenou stravu v dalších dnech absence dítěte bude předepsáno k úhradě stravné včetně věcných a osobních nákladů (plná cena) dle vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Přihlášení a odhlášení dítěte ke stravování je možno provést do 14 hodin pracovního dne, který předchází dni odběru. V případě náhlého onemocnění lze dítě odhlásit v daný den, nejpozději do 8.00 hodin. Neodhlášenou stravu pro nepřítomné dítě vydá jídelna do jídlonosičů a lze ji převzít v daný den v době od 11.30 do 12.30 hodin. V odůvodněných případech, tj. kdy dítě potřebuje další nebo jiná jídla, než školní stravování může poskytnout, je zákonnému zástupci umožněno potřebné potraviny pro dítě do školy dodávat. Pro dodávání vlastních potravin a jídel do výdejny platí přesná pravidla, s nimi je zákonný zástupce předem seznámen. Balené potraviny mohou být do výdejny přijaty pouze v neporušených originálních obalech, s datem trvanlivosti uvedeným výrobcem a to v množství, spotřebovatelném do data minimální trvanlivosti. Strava připravovaná v domácích podmínkách může být přijata pouze v nádobě k tomuto výdejnou určené, nepoškozené, uložené v hygienickém přebalu.  - Dietní stravování - je umožněno dětem, které mají dietu indikovánu lékařem. Zákonní zástupci jsou povinni dodat škole zprávu lékaře s uvedením druhu diety a souvisejícími stravovacími potřebami a omezeními. - Zvláštní stravovací režim – k jeho zavedení a provozování je nutné doporučení lékaře.

 

Rokytnice 1.9.2020

 

D. Žálková , ved. školní jídelny