Obecné informace o zpracování osobních údajů ZŠ

 

 Obecné informace o zpracování osobních údajů ZŠ a MŠ Rokytnice dle GDPR Základní škola a mateřská škola Rokytnice zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“), které je účinné od 25. 5. 2018. Správcem osobních údajů je Základní škola a mateřská škola Rokytnice, příspěvková organizace, IČ: 70981582, se sídlem Rokytnice 100, 763 21 Slavičín, email: zs.rokytnice@seznam.cz, tel.: +420 774 713 021. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Bronislav Tkadlec, email: bronislav.tkadlec@seznam.cz, tel: +420 724 968 677. ZŠ a MŠ Rokytnice jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem: 

• Přijímání do 1.ročníku základní školy a do předškolního vzdělávání 

• Zajištění základního vzdělávání 

• Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků

 • Poskytování poradenských služeb ve škole 

• Zajištění školního stravování 

• Evidence čtenářů školní knihovny

 • Výběrová řízení na zaměstnance

 • Pracovněprávní a mzdová agenda

 • Evidence uchazečů o zaměstnání 

• Evidence úrazů 

• Ochrana majetku a osob

 • Prezentace ZŠ a MŠ Rokytnice 

• Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů 

• Vedení účetnictví ZŠ a MŠ Rokytnice 

• Projekty, žádosti o dotace

 • Smlouvy a objednávky služeb 

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na ZŠ a MŠ Rokytnice vztahují.

 Další nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány na základě splnění smlouvy mezi ZŠ a MŠ Rokytnice a subjekty osobních údajů. 

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a a MŠ dle GDPRVe výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není ZŠ a MŠ Rokytnice uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

 Při zpracování osobních údajů u ZŠ a MŠ Rokytnice nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektu údajů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem správce osobních údajů, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte, jako subjekt údajů, právo být v okamžiku získání osobních údajů správcem osobních údajů informován o tomto zpracování a na základě žádosti máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.