O nás

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROKYTNICE

 

Informace týkající se vyučování na Základní škole Rokytnice


Hlavní priority výchovné a vzdělávací koncepce školy:


• Učit děti zachovávat a cítit kulturní tradice Valašska
• Prohlubovat znalost dětí v oblasti ekologie
• Pěstovat u dětí pozitivní vztah k rodnému kraji , obci, škole, spolužákům,rodině
• Učit děti znát význam ochrany přírody, čistoty vody, vzduchu, půdy
• Rozvíjet u dětí zdravý životní styl, vést je k péči a ochraně svého zdraví
• Učit děti vzájemné toleranci, spolupráci, úctě a odpovědnosti
• Vytvářet klidnou a přátelskou atmosféru ve škole
• Zaměřit se na rozvoj tvořivosti, fantazie a všestranné aktivity dětí
• Individuálně pracovat s dětmi a žáky, kteří mají výukové problémy
• Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí


Vyučující  ZŠ:

Mgr. Andrea Furmanová,. Mgr. Vladimíra Žaludová

 
Vychovatelka ŠD: Mgr. Martina Cahová - provoz od 12.15-15.15


Provoz ZŠ:

 

První vyučovací hodina začíná: 7.30 hodin
Provoz ŠD: 12.15  - 15.15 hodin

Umělecký kroužek : 14.00 - 15.30 hodin - čtvrtek
Deskové hry: 14.30 - 15.15 hodin - úterý

 

Konzultační dny: každá první středa v sudém měsíci od 14.30 - 15.20 hodin

 


MATEŘSKÁ ŠKOLA ROKYTNICE


Informace týkající se vyučování v mateřské škole:


Učitelky MŠ: DANA ŽÁLKOVÁ, Mgr. KATEŘINA GBELCOVÁ

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Prioritou naší pedagogické práce je prospěch každého dítěte, co dítě cítí a co prožívá. Naše cíle směřují k tomu, aby děti získávaly dobré základy do života i pro další vzdělávání, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě
s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.
Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.
Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry
a otevřenosti.


POJETÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

 

Formy předškolního vzdělávání

• Spontánní aktivity – učitelky MŠ
• Řízené aktivity – učitelky MŠ
• Pobyt venku – učitelky MŠ
• Společné činnosti školních a předškolních dětí – všechny pracovnice MŠ a ZŠ
• Školní slavnosti – všechny pracovnice

 

Předškolní vzdělávání

• Navazuje na výchovu v rodině
• Usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků a systematického výchovně vzdělávacího procesu
• Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého dítěte
• Připravuje odpovídající podmínky pro děti se speciálně výchovně vzdělávacími potřebami
• Připravuje děti pro zdárný vstup do prvního ročníku základní školy

 

Výchovně vzdělávací činnost:

V naší mateřské škole je plněna výchovně vzdělávací činnost dle ŠVP PV: „ Můj barevný svět ". Hlavní cíl vzdělávání je zaměřen na rozvoj celé osobnosti dítěte. Děti si vytváří reálný a srozumitelný obraz světa v jeho přirozených souvislostech, získají optimální úroveň dovedností, poznatků i postojů, a to motorických, smyslových, kognitivních, emocionálních i sociálních. Celým výchovným působením prolínají prvky ekologické výchovy. Děti se učí vytvářet základní hygienické návyky a sociálně kulturní návyky ve vztahu k životnímu prostředí.
Mateřská škola je zřízena s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6.300 hodin do 15.20 hodin.
Uspořádání dne vychází z potřeb dětí a rodičů /scházení a rozcházení dětí po dohodě možné kdykoliv během dne/. Vlastní práce s dětmi respektuje osobní dispozice dítěte, což znamená, že s dětmi pracujeme převážně ve skupinách. Každodenně je zařazen pobyt dětí venku. Při nevhodném počasí je možno využít k pohybu dětí tělocvičnu v základní škole.
V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku.
Adaptace probíhá postupně s možnou přítomností rodičů dle individuálních potřeb dětí tak, „aby měly pocit bezpečí“, nebyly stresovány novým prostředím, našly klid, zázemí i soukromí. Způsob organizace her, aktivit, experimentování, skupinové, individuální a frontální činnosti je přímo zakotven v RVP PV. Dětem umožňuje vlastní tempo, dostatek času, podnětné prostředí, orientaci v prostředí, což napomáhá získat samostatnost a nezávislost. Učitelky pracují vyváženým způsobem, kde se střídají činnosti skupinové a frontální práce.


Organizace provozu:

Provoz začíná v 6.30  -15.20 hodin. Rodiče přivádějí své dítě osobně  do MŠ do 8.00 hodin, a to až do šatny MŠ a předají je do třídy učitelce. Do doby předání za dítě zodpovídají rodiče. Odpoledne si také své dítě vyzvedávají osobně.
Nemohou-li pro své dítě přijít včas, může být předáno jiné dospělé osobě po předložení písemného souhlasu rodičů.
Zákonný zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li přítomnost známa předem, omluví dítě
v mateřské škole nejpozději do 8.00 hodin, a to osobně nebo telefonicky.
Po nemoci svého dítěte odpovídají rodiče za to, že přivedou své dítě do kolektivu zdravé. Po dlouhotrvající nepřítomnosti zdravého dítěte předloží prohlášení, že nebylo v uvedené době ve styku s infekční chorobou. Uvědomí o tom ihned ředitelku školy. Pokud má dítě zvýšenou teplotu, rýmu, kašel, průjem apod., nemůže být přijato do kolektivu. Zákonný zástupce dítěte rovněž hlásí každou změnu telefonu či zaměstnání.


Zřizovatel – Obec Rokytnice spravuje předškolní zařízení a zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční náklady kromě mzdových prostředků, učebnic, pomůcek a potřeb hrazených státem.

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

• Dítě bez omluvy nedochází do mateřské školy jeden měsíc
• Zákonný zástupce závažným způsobem narušuje provoz mateřské školy
• Zákonný zástupce včas neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu
a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
• Ředitelka školy může docházku dítěte do MŠ  ukončit v průběhu zkušební doby, a to na základě doporučení praktického lékaře pro děti nebo pedagogicko-psychologické poradny. Zkušební dobu docházky dítěte do MŠ k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám
v MŠ určí po dohodě se zástupcem dítěte nejdéle na dobu tří měsíců


PROVOZ   MŠ  LZE PŘERUŠIT  V ČERVENCI  A  SRPNU.

 

RODIČE PŘIPRAVÍ DĚTEM DO MŠ:

Teplákovou soupravu, zdravotně vyhovující obuv na přezutí, náhradní ponožky a spodní prádlo, cvičky, oblečení na spaní, popř. zástěrky na VV.
Rodiče dbají, aby si děti udržovaly pořádek ve své skříňce a učí své děti samostatnému převlékání a přezouvání. Děti chodí do MŠ oblečeny a upraveny tak, aby sebeobsluhu mohly samy z větší části zvládnout. Všechny věci musí mít děti označeny svým jménem